Just shred it - We protect it

Garantier & Ansvar

Garanti, reparationer och ansvar

SportsCover erbjuder en allmän garanti på tolv (12) månader på alla sina produkter, med avseende på defekter i materialet eller tillverkningen; detta gäller inte slitage, felaktig användning eller förvaring eller felaktig installation.

SportsCover skyddssatser tillverkade av skyddsfilm garanteras i två år mot gulning och sprickbildning. Denna garanti inkluderar inte skador som flis, skrapor, repor, missfärgning, skär osv. Orsakade av installationslösningar, installationsteknik, slitage, exponering för kemikalier och andra vätskor och material eller cykling.

Alla skyddssatser från SportsCover, inklusive skräddarsydda modeller, kan behöva beskäras på grund av variationerna i tillverkningen av cyklar som de är avsedda att appliceras på. SportsCover garanterar inte att mönsterkonstruktioner är fria från designfel som kan skapa ett krav att modifiera under installationen.

Innan användningen måste användaren bestämma produktens lämplighet för den erforderliga eller avsedda användningen, och användaren tar på sig all risk och ansvar i samband med detta. SportsCover garanterar inte skador som orsakats på din cykel under installation eller borttagning av SportsCover-produkter.

Om inte en extra garanti specifikt anges på tillämplig SportsCover-produktförpackning eller produktlitteratur, garanterar SportsCover att varje SportsCover-produkt uppfyller tillämplig SportsCover-produktspecifikation när SportsCover skickar produkten. SportsCover ger inga andra garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda.

Garanti för information

Produktbeskrivningar, instruktioner, ritningar, illustrationer, data, samt beskrivningar av vikt, storlek och användning eller prestanda, som ingår i våra broschyrer, kataloger, cirkulärer, nyhetsbrev, annonser och prislistor, är av rent informativ karaktär. Offentliga tillkännagivanden, beröm eller annonser representerar inte ett avtalsvillkor för varorna. SportsCover ger ingen garanti för riktigheten i denna information.

SportsCover kan inte garantera att kommunikation av data via Internet, med tanke på den nuvarande teknikens status, är felfri och alltid tillgänglig. SportsCover ansvarar inte för någon länk till andra webbsidor eller källor som kan skapas och garanterar inte deras tillgänglighet. SportsCover ansvarar inte för innehållet i nämnda länkar, även om det inte finns några bevis för att deras innehåll är olagligt.

Ansvar

Under garantiperioden, om en defekt som täcks av garantin presenteras, kommer SportsCover, efter eget gottfinnande, att antingen reparera defekten eller ersätta den defekta artikeln. Varje annan begäran med avseende på defekta föremål, i synnerhet begäran om skadestånd eller uppsägning av avtalet, är utesluten.

Många faktorer utanför SportsCovers kontroll och unikt inom användarens kunskap och kontroll kan påverka användningen och prestandan av en SportsCover-produkt i en viss applikation. Med tanke på de många olika faktorer som kan påverka användningen och prestandan av en SportsCovers produkt, är användaren ensam ansvarig för att utvärdera SportsCover-produkten och avgöra om den är lämplig för ett visst syfte.

Förutom där det är förbjudet enligt lag, är SportsCover inte ansvarigt för förlust eller skada som uppstår från SportsCover-produkten, vare sig det är direkt, indirekt, speciellt, tillfälligt eller följdmässigt, oavsett vilken juridisk teori som anges, inklusive garanti, kontrakt, oaktsamhet eller strikt ansvar. När det gäller jurisdiktioner som inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

Titlar ingår endast i informativt syfte.

Garantianspråk

Alla garantianspråk hanteras uteslutande av SportsCover. Skicka en begäran till info@sportscover.se i händelse av ett krav eller en fråga. 

Alla garantianspråk måste underbyggas med ett inköpskvitto och datum / plats för installatören (om ansökan). Om bilder finns tillgängliga, vänligen skicka in dessa vid tidpunkten för anspråket som visar produktens övergripande skick (vidvinkel) och närbilder av problemen. Om det inte skickas in då kommer SportsCover att begära foton för att granska frågan som tas upp och kommer inte att fortsätta ett garantianspråk utan foton.

Efter eget gottfinnande kan SportsCover begära att den defekta produkten returneras eller förstörs för att fullfölja ett garantianspråk.

Kontakta oss för mer information om SporsCover-produkter eller dessa policyer på info@sportscover.se